Orders In Original

RTI Application Status

2018-19

Party Name

OIO No Date
Smt. Vimalaben V. Makawana
01 11.04.2018
Shri Priyesh Bheda
02 19.04.2018
Shri Mohit Gupta
03 23.04.2018
Shri Beldev Gupta
04 02.05.2018
Shri Sanjay Thul
05 07.05.2018
Smt. Hansaben N Gadhvi
06 09.05.2018
Shri Prashant Kumar Roy
07 23.05.2018
Shri Satnarayan
08 07.06.2018
Shri Manoj Jain
09 08.06.2018
Shri Yashwant Sinha
10 28.06.2018
Smt. Jennifer Masih
11 13.07.2018
Smt. Jennifer Masih
12 13.07.2018
Shri Alpesh B.Pandaya
13 19.07.2018
Shri Manish Tripathi
14 13.08.2018
Shri Rajesh Oza
15 23.08.2018
Shri Ashwini Kumar
16 23.08.2018
Shri Manish Kumar
17 11.09.2018
Shri Vikash Shokeen
18 20.09.2018
Shri Dharmendra
19 20.09.2018
Ms. Shveta Tripathi
20 24.09.2018
Shri Nipun Singhwi
21 03.10.2018
Shri Nipun Singhwi
22 03.10.2018
Shri B.N.Gururaj
23 03.10.2018
Shri Ankit
24 19.11.2018
Shri Jatin
25 19.11.2018
Shri Sanjay Thul
26 02.11.2018
Shri Rohit Kumar
27 26.12.2018
Shri Anit Kota
28 24.12.2018
Ms. Laxmi
29 03.01.2019
RTI Misc. File
30 10.01.2019
Shri Sanjay Thul
31 21.01.2019
Shri Shahil P. Shah
32 21.01.2019
Shri Harcharan Singh
33 29.01.2019