Orders In Original

RTI Application Status

2020-21

Party Name

RTI OIO No Date
Shree J.R.Pilai
24 28.01.2021
Shri Surender Gupta
23 22.01.2021
Shree R. M Bhoopathy
22 18.01.2021
Shri Ankit Agarwal
21 12.01.2021
Shri. A.P.Bandekar
20 24.12.2020
Shri C.N.Bhatt
19 24.12.2020
Shri Suhas Marathe,
18 23.12.2020
Shri. Ravinder Kumar,
17 18.12.2020
Shri Sandip Kumar
16 15.12.2020
Shri Ram Ratan Roy
15 11.12.2020
Shri A.S.Kundu
14 25.11.2020
Shri Akhil Gupta
13 23.11.2020
Shri Ankit Agrawal
12 05.11.2020
Shri Sandip Rahane
11 20.10.2020
Shri Y.R.Bhagat
10 20.10.2020
Shri Ram Ratan Roy
09 28.09.2020
Shri Ramesh Garva
08 28.09.2020
Shri Amit Bose
07 23.09.2020
Shri Ashutosh Gautam
06 18.09.2020
Shri R.G. Vishwakarma
05 18.09.2020
Shri R.K. Jain
04 08.09.2020
Shri S.M. Kadri
03 08.09.2020
Shri Aman Garg
02 11.08.2020
Shri V.S.Patil Kulkarni
01 23.07.2020